Posted by: ingjerdschou | June 12, 2012

TAP FOR FORSVARET OG ØSTFOLD

Arbeiderpartiets Østfold-representanter forsøker nå desperat å redde de siste stumpene av egen troverdighet i spørsmålet om Rygge Flystasjon.
Det gjør de på den måten Arbeiderpartiet kjenner best: Å rakke ned på politiske motstandere fremfor å ta ansvar for egen politikk.
Innlegget i Halden Arbeiderblad 10. juni er kroneksempel, om enn et feilslått sådant, på Aps taktikk og spill.

En samlet opposisjon vil stemme mot nedleggelsen av Rygge flystasjon. Det gjør vi fordi vi mener at regjeringens forslag er dårlig utredet og svakt begrunnet. Forsvarsdepartementet har ikke vært i stand til å gi svar på helt grunnleggende spørsmål knyttet til operative forhold og kostnader. Regjeringens forutsetning om avhendelse av store arealer, samtidig som det skal opprettholdes militær aktivitet, henger ikke sammen. Viktig infrastruktur for luftmilitær beredskap, ammunisjonslager og drivstoffanlegg vil måtte videreføres. Det samme gjelder funksjoner som må opprettholdes for Heimevernet. Regjeringen har evnet å gi nødvendige svar på hvordan dette skal skje – og til hvilken kostnad. Dette er forhold krever nærmere utredning.

Opposisjonen er også samlet om at vi vil videreføre militær flyplassdrift ved Rygge, det handler ikke om noen utsettelse.
Vi mener at dagens drift i militær regi, med samdrift med Rygge sivile lufthavn (RSL), er en god modell – for Forsvaret og for RSL.
Kostnadsdelingen er fordelaktig for Forsvaret, samtidig som man gjennom militær drift sikrer full råderett og fleksibilitet.

Ut fra hva vi har kunnet bringe på det rene har nedleggelse, avvikling og flytting fra Rygge vært en forutsetning for alle de utredninger som er gjort. Det holder ikke.

De foreslåtte flyttingene har høye økonomiske kostnader, og vil utgjøre en stor merbelastning i en allerede krevende tid for Luftforsvaret.
Å gi organisasjonene og miljøet som faktisk skal planlegge og lede omstillingen, nemlig Generalinspektøren med stab og direktorater, ro og forutsigbarhet ville derfor vært ønskelig.

Fra Østfold Høyres side mener vi at det også er gode forutsetninger for en kraftsamling av Luftforsvarets aktivitet i Sør-Norge på Rygge. Samlokalisering mellom militær aktivitet, som taktisk helikoptertransport, og sivile beredskapsetater og politiets skarpeste enheter burde også vært vurdert.
Dette er ikke gjort.

Høyre er villige til å gjøre omstillinger i Forsvaret, det har vi bevist over lang tid. ‘
Men: Da må det være snakk om de riktige omstillingene – bygget på solide analyser og etterprøvbare økonomiske og faglige premisser.
Regjeringens forslag for Rygge stryker på begge disse forutsetningene.

Det vet nok også Arbeiderpartiets representanter, men de velger likevel å lukke øyene, og vil samlet stemme for nedleggelse av Rygge i stortingssalen 14. juni.
Det taper både Forsvaret og Østfold på.

Mvh
Ingjerd Schou
Høyre
Stortinget

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: