Posted by: ingjerdschou | April 25, 2012

NSB et buss selskap! Buss – like konkurranse vilkår?

Arbeiderpartiets representanter Hov Eggen og Bjørnflaten er opptatt av at konkurranse og like vilkår ikke skal gjelde innen buss bransjen.
Det er synd!
Konkurranse i produktmarkeder gir bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.
For Høyre er det viktig at fellesskapets ressurser brukes for å fremme god konkurranse, gode tjenester til rimelig pris.
I kapittel 5 i Meld. St. 1 for 2011-2012 går det frem at et ønske om mer konkurranse også er en del av regjeringens strukturpolitikk.
Det er bekymringsfullt at regjeringen ikke er oppmerksom på utviklingen i markedet for persontransport med buss.
Det statseide konsernet NSB AS har gjennom statens kjøp et beskyttet monopol på persontransport med tog.
NSB AS eier imidlertid Nettbuss AS. I motsetning til morselskapet, opererer Nettbuss i en konkurranseutsatt bransje.
Snart har selskapet 40 pst. av bussmarkedet i Norge.
Gjennom sitt morselskap NSB AS kan Nettbuss AS oppnå en rekke fordeler som private bussaktører ikke kan få tilgang til.

Konkurranse har væt med å gi oss det velferdssamfunnet vi har i dag.
Konkurranse er svært viktig. Ikke minst i samferdselssektoren.
Alle nordmenn er avhengige av transport daglig – det være seg i buss, tog eller hurtigbåt på vei til skole, jobb eller fritidsaktiviteter.

Tidligere i år ble NSBs resultat lagt frem. Totalt reiste 178,5 millioner passasjerer med NSB-konsernet i 2011,
fordelt på 53 millioner med tog og 126 millioner med buss.
Dette var en økning fra 2010 på til sammen nesten elleve millioner passasjerer, hvorav Nettbuss står for ti millioner.
NSB blir et busselskap.
Jeg fryder meg når et statsselskap kan levere gode tjenester,
men i dette tilfellet er jeg bekymret for konkurransesituasjonen på et viktig samfunnsområde.
Nettbuss er et heleiet datterselskap at stateide NSB.
Det kan lett føre til at andre aktører i bussbransjen ikke får konkurrere på like vilkår.

Selv om man følger strenge regler for internprising i et konsern, vil det ofte være elementer av kryssubsidiering som ikke lar seg fjerne helt.
Det poenget vil ikke Hov Eggen og Bjørnflaten ta inn over seg!
La meg bare nevne konkurransevridende forhold som samkjøring av innkjøpsavtaler på drivstoff, strøm osv med NSB.

For det andre: Meget fordelaktig finansiering til lav internrente fra morselskap til både kjøp av andre selskaper og bussmateriell.
Vi bør spørre oss staten skyte inn kapital dersom et privat busselskap risikerer konkurs? Nei.
Vil staten skyte inn kapital i et statlig eiet bussselskap dersom det risikerer konkurs? Ja.
Derfor får det statlige eide selskapet en fordel når det skal ut å hente kapital. Dette er bare et eksempel.

For det tredje: Tilgang til sentrale eiendommer, gjerne i forbindelse med knutepunkt, fra søsterselskapet ROM Eiendom.

Og sist, men absolutt ikke minst, lønnsom ekstrakjøring når NSB har brudd på linjer som gjør at negative anbud de sitter på kan forbedres kraftig.

Dette er egentlig ganske ironisk. Når NSB må kjøre buss-for-tog, noe som skjer oftere enn vi skulle ønske,
så øker altså passasjertallet til Nettbuss.
Og Nettbuss får en økonomisk gevinst når morselskapet NSB ikke leverer den togreisen som passasjerene har kjøpt.
Vil NSB ha fokus på å bedre tilbudet til deres reisende på toget når det er mindre press fra politikerne ved å bygge opp perifere og konkurrerende virksomheter i konsernet?
Jeg tviler.

Det kan føre til konkurranseskjevhet. For lokaltrafikk, og i ekspressbussmarkedet.
Frykten er at vi kun vil sitte igjen med offentlig eide bussoperatører om noen år og vil bruke ekspressbussmarkedet som et eksempel,
fordi den forrige borgerlige regjeringen var svært opptatt av å skape et godt busstilbud både for by og bygd – og mellom regioner i Norge.

Det var sentrum-Høyre-regjeringen som virkelig våget å ta grepene som moderniserte virkemiddelbruken i norsk samferdsel.
Offentlig-privat samarbeid ble brukt med stort hell på tre store veiprosjekter.
Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt – og i følge rapport fra Transportøkonomisk institutt var resultatet et bedre tilbud til passasjerene,
lavere pris for det offentlige uten at dette gikk ut over de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
I tillegg opprettet den borgerlige regjeringen Avinor – en satsing som i ettertid har gjort norsk luftfart til en av verdens mest moderne.
Buss var også viktig for Bondevik II-regjeringen. Ekspressbussmarkedet ble liberalisert i 2003.
Siden har dette markedet vært i sterk vekst.
Transportøkonomisk Institutt har publisert en rapport – rapport 904/2007 –
som viste at ekspressbusselskaper nå genererer en samfunnsøkonomisk nytte på omkring 1,5 mrd. kroner hvert år.
Det er store beløp for samfunnet vårt – en gevinst vunnet gjennom god konkurransepolitikk fra en borgerlig regjering.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: