Posted by: ingjerdschou | March 7, 2012

Nasjonal transportplan – ett uferdig verk

På selveste skuddårsdagen la transportetatene frem et forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023.
Forslaget er et uferdig verk, som jeg frykter regjeringen vil gjøre til et makkverk.
Hver gang forslaget til Nasjonal transportplan legges frem, går debatten høyt om hvilke samferdselsprosjekter som ikke når opp i konkurransen om pengene.
Planen som ble lagt frem inneholder mye bra, men mye er utelatt. Vi leter iherdig etter gode ord om E 18, dobbelt jernbanespor, Mossetunell, fergefri forbindelse over fjorden –
og reelle muligheter for at mer gods kan flyttes fra vei til bane og sjø.
Datoene for ferdigstillelse er ute av syne.
Flere viktige vei – og jernbaneprosjekter ligger enten langt bak i køen – eller er utelatt helt. Ingen dato for når E 18 skal være ferdig – og
heller ikke når for et dobbelt jernbanespor til Halden / Kornsjø. Det kunne de ha gjort, selv om etatenes utkast er skrevet med påholden penn – etter oppdrag fra regjeringen.

Lite nytt om moderne metoder
Jeg synes at fagetatene har vært for alt for passive i sitt krav om mer moderne metoder.
De mener at mer ”forutsigbar finansiering” og mer effektiv planlegging er nødvendig for å bygge ut raskere og mer effektivt.
Etatene nevner imidlertid ikke konkret hvordan dette kan løses. Høyre har en god løsning.
Vi mener offentlig-privat samarbeid (OPS) nettopp gir det fagetatene etterspør.
OPS gir en privat aktør ansvar for å bygge og vedlikeholde en vei i 25 år.
Slik får utbygger forutsigbar finansiering, mulighet til å planlegge lange strekk.
OPS er en måte å bli kvitt den klattvise utbyggingen som gjør at norske veier fortsatt befinner seg på 70-tallsnivå.
Det er det reisende venter på.

Bra med bypakker
Norske byer kommer til å vokse kraftig i de kommende årene. I Østfold er situasjonen lik i alle byene; kø i lange baner både morgen og ettermiddag!
Høyre mener, i likhet med fagetatene, at staten i større grad må stille med forpliktende finansiering til store infrastrukturinvesteringer.
Hvis ikke byer får gode løsninger for offentlig transport, blir resultatet voksesmerter.
Jeg håper inderlig at den rødgrønne regjeringen vurderer dette forslaget alvorlig.

Halvveis om midtrekkverk
Planen legger opp til å bygge 910 km møtefri vei.
Behovet for møtefri vei er imidlertid anslått til dobbelt så mye, nærmere 1850 km.
Hvis det ikke satses skikkelig på midtrekkverk, blir veien mot ”nullvisjonen” utålelig lang.
Høyre lanserte en helhetlig trafikksikkerhetsplan sommeren 2011, der det ble foreslått å senke terskelen for å bygge midtrekkverk.

Bompengebekymring
Regjeringen skryter veldig av at de økte investeringsrammene i forrige Nasjonal transportplan.
Det er selvskryt uten særlig rot i virkeligheten.
Hver gang regjeringen sier at de har brukt ”100 milliarder kroner mer på samferdsel” lønner det seg å huske på at denne økningen kun har vært mulig
å gjennomføre fordi de rødgrønne har femdoblet beløpet som hentes inn i bompenger.
I forslaget til plan for 2014-2023 er det foreslått at bompengebeløpet økes til 81 mrd. kroner.
Jeg tror regjeringen kommer til å gå enda mer aggressivt til verks mot bilistene.

Forslaget til Nasjonal transportplan er på mange måter en uslepen diamant. Her er det mye som venter på å skinne, men da må regjeringen våge å ta de modige grepene.
Vi trenger offentlig-privat samarbeid for å sikre helhetlig finansiering og planlegging av større samferdselsprosjekter – både på vei og bane.
Vi må være villige til å satse mer på midtrekkverk for å bygge sikrere veier.
Og norske byer trenger forutsigbar og solid statlig finansiering av både vei, bane og buss dersom man skal takle fremtidig vekst i norske byer.
Jeg kan love at Høyre ikke er redd for å ta disse grepene dersom vi får anledningen.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: