Posted by: ingjerdschou | December 14, 2011

2012

Det stunder til jul. Mange elever og lærere skal ha velfortjent julefri.
Læreren er uten tvil skolens og vårt samfunns viktigste ressurs for å heve kunnskapsnivået hos barn og unge.
Vi vil gi flere lærere muligheten til å få faglig påfyll. Det vil vi gjøre ved å legge om måten etter- og videreutdanning (EVU) finansieres,
samt mer enn doble regjeringens bevilgning med 500 millioner kroner. Dagens regjeringen sender i sitt opplegg en større del av regningen til de 1700 lærerne den ønsker å gi EVU.
Med vårt forslag vil 4000 lærere i året kunne gjennomføre etter- og videreutdanning.
Vi foreslår to nye undervisningstimer på barnetrinnet, og leksehjelp på ungdomstrinnet. Dette vil gi barna våre bedre muligheter i livet, og nasjonen bedre muligheter for å skape verdier.

Regjeringens manglende satsing på forskning, kombinert med forslag om å avvikle forskningsfondet fører Norge baklengs inn i fremtiden.
Vi vil tvert om styrker forskningsinnsatsen med 800 millioner kroner, og lanserer samtidig en ny modell for forskningsfondet. Dette vil bidra til å trygge velferden også etter oljealderen.

Samferdsel er grunnlaget for at vårt velferdssamfunn skal utvikles. I Vårt budsjett sikrer vi at det blir bygget flere, bedre og tryggere veier.
Vi bevilger 1 milliard kroner mer til veier, et vedlikeholdsfond på 50 milliarder kroner, og en sterk satsing på kollektivtrafikk.
Det vil bedre mulighetene til å drive handel og næringsvirksomhet i hele landet, og stryker dermed vår konkurransekraft.

Det er krevende økonomiske situasjoner ute i Europa. Vi vil skape mer, ikke skatte mer. I møte med en tøffere konkurranse har regjeringen gitt norske bedrifter en tung bør med særnorske skatter og avgifter.
Både bedrifter og arbeidstakere må få beholde en større andel av verdiene som blir skapt, og dermed bidrar til ny vekst.
Vi vil øke minstefradraget med 5.000 kroner for arbeidstakere, og å redusere den særnorske formueskatten som rammer norske bedrifter og arbeidsplasser.
Vi senker skatter og avgifter med til sammen 9,5 milliarder kroner (budsjettvirkningen for 2012 er om lag 5,5 milliarder kroner).
Bedriftenes mulighet for innovasjon skal styrkes gjennom 500 millioner kroner i såkornkapital, og andre ordninger som bidrar til at gode ideer omsettes til nye produkter og tjenester.

Regjeringen Stoltenberg har brukt mye penger på offentlige tjenester, men ventetidene og helsekøene har økt, og antallet unge som blir uføretrygdet øker.
Vi vil sørge for velferd som virker. Vi foreslår at staten skal kjøpe behandling i private klinikker for flere pasienter, slik at de får raskere helsehjelp.
Vi vil gi flere en vei fra stønad til jobb, og foreslår å legge om overgangsstønaden kombinert med en sterkere satsing på arbeidstrening i arbeidslivet, ikke utenfor arbeidslivet som i dag.
Vi foreslår et kompetanseløft for ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, som vil sikrer bedre kvalitet i tjenestene.
Høyre vrir veksten i budsjettet fra direkte næringsoverføringer, administrasjon og drift til investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser.
Gjennom slike omprioriteringer sikrer Høyre et budsjett som trygger velferden med samme oljepengebruk som regjeringen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: