Posted by: ingjerdschou | June 23, 2011

Spørsmål nr. 1641 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ingjerd Schou

Spørsmål:
Jernbanespor med kurveradius.
Kan statsråden opplyse et tidspunkt for når de forskriftsbestemmelser Statens jernbanetilsyn
har fastsatt — og som ikke er en ordrett implementering av et EU-direktiv —
a) vil være nyttekostanalysert iht. utredningsinstruksens bestemmelser og b) hvis
positiv samfunnsnytte ikke kan påvises — vil være fiernet fra jernbanelovgivningen?”

Svar fra statsråd Kleppa:
Jeg oppfatter at spørsmålet gjelder Statens jernbanetilsyns sikkerhetsforskrift § 12-3
hvor det bl.a. fremkommer at nye plattformer ikke skal legges i kurve med radius under
2000 meter, jf. forskrift 19. desember 2005 nr. 1621. Dette kravet er også tatt inn i
jernbaneinfrastrukturforskriften, jf. forskrift 11. april 2011 nr. 388 som trer i kraft 1. juli
d.å.
Forskriftskravet er en nasjonal bestemmelse som ikke er avledet av EU-bestemmelser,
og gjelder kun for bygging av nye plattformer. Statens jernbanetilsyn kan gi unntak fra
kravet dersom særlige grunner tilsier det.
Kravet skal bidra til å sikre ferdselen for alle brukergrupper som skal av og på toget.
Ikke minst er kravet viktig for å legge bedre til rette for at funksjonshemmede kan
bruke toget. Videre skal kravet bidra til å sikre at togpersonellet har tilstrekkelig sikt
langs toget og til togsignaler. Dessuten er den største tillatte bredden på norsk
togmateriell større enn det som ellers er vanlig i Europa for normalspor, slik at
avstanden mellom tog og plattform må være større dersom plattformen ligger i kurve.
Jernbanetilsynet mener at kravet vil kunne medføre noe mer arbeid i planleggingen av
nye plattformer og noe høyere kostnader til grunnerver, men at disse kostnadene ikke
vil utgjøre en vesentlig merkostnad ved bygging av nye plattformer. Videre mener
tilsynet at disse merkostnadene oppveies av sikkerhetsgevinstene som oppnås når
plattformen ligger på rett strekning framfor i kurve.
Kravet om at nye plattformer skal ikke legges i kurve med radius under 2000 meter er
begrunnet ut i fra hensynet til tilgjengelighet og sikkerhet for togpassasjerene. Dette vil
normalt ikke medføre urimelige merkostnader til nye plattformer. Dersom
Jernbaneverket som infrastrukturforvalter mener at forskriftskravet i særskilte tilfeller
bør fravikes, kan etaten søke jernbanetilsynet om unntak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: