Posted by: ingjerdschou | June 23, 2011

Rovdyrforlik med Høyre preg

I forrige uke ble det inngått forlik mellom om rovdyrpolitikk mellom alle partiene på Stortinget. Det skjedde ikke uten sverdslag. Da det 8. juni ble brudd i forhandlingene, var de andre partiene raskt ute med å peke på Høyre som syndebukken. Senterpartiets Jenny Klinge sa eksempelvis at ”Jeg er forbannet på at valgkamptaktikken til Høyre går foran ønsket om å få til politiske resultater.”

Høyre har måttet være standhaftige i disse forhandlingene, og vi har måttet tåle angrep fra alle kanter. Vi angrer ikke. Vi har nå klart å flytte rovviltpolitikken flere skritt i riktig retning. Senterpartiet bør være sjeleglad for at Høyre viste styrke og lyktes i få til en enighet som ble vesentlig bedre enn til det som lå på bordet når kritikken fra Senterpartiet kom. Da det ikke var lagt opp til verken lokal forvaltning, full økonomisk kompensasjon ved beitenekt eller en forvaltning hvor det skal legges vekt på respekt for eiendomsretten, enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.

Reduksjon i bestandsmål for bjørn
Overlevelsen av de fire store rovdyrene skal sikres og bestandsmålene fra 2004 er nå nådd for ulv, jerv og gaupe. For bjørn er bestandsmålet nå redusert fra 15 årlige ynglinger til 13. Høyre ønsket en sterkere reduksjon av bestandsmålet, men vi er fornøyd med at det blir redusert. Det var svært viktig for oss at det ble satt et tak på antall hannbjørn slik at dette ikke skal overstige 1,5 ganger antallet binner. Dette betyr at vi vil få færre hannbjørner som skaper problemer. Norge ligger i dag i randsonen for den skandinaviske bjørnestammen, og vi har derfor en skjev kjønnsfordeling med vesentlig flere hannbjørner enn binner. Vandrende hannbjørn er ansvarlig for en stor andel av bjørnens skade på beitedyr.

Konfliktdempende tiltak
Dagens rovdyrpolitikk har ført til et høyt konfliktnivå i rovdyrbelastede områder. Hovedgrunnen til dette har vært et forvaltningsregime som har ført til mistillit mellom lokalbefolkningen og myndighetene. For Høyre var det viktig å sikre en sterkere lokal forvaltning. Forliket innebærer at de regionale rovviltnemndene har ansvaret for rovviltforvaltningen av ulv, jerv og gaupe, i tillegg at nemndene vil få ansvaret for forvaltning av bjørn når bestanden når 10 ynglinger. Nemndene har myndighet til selv å fastsette forvaltningsplan, til å fordele midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Nemndene har myndighet til å fastsette kvoter for lisensfelling, kvotejakt og kvoter for betinget skadefelling for bestander der regionalt bestandsmål er nådd.

Det er også enighet om at nødvergebestemmelsen skal utvides. Dette innebærer at rovdyr kan avlives for å beskytte hund ved direkte angrep av rovdyr. Det legges til grunn at rovdyrforvaltningen utøves på en slik måte at det ikke er behov for beitenekt etter dyrevelferdsloven i prioriterte beiteområder. Ved vedtak om beiterestriksjoner grunnet rovvilt skal dyreeier har rett til full økonomisk kompensasjon etter nærmere regler. Kompensasjonen skal gis fra dag én. Regjeringen skal pålegge miljøforvaltningen å utarbeide konkrete tidsfrister for besvarelse på henvendelser og klager knyttet til skadefelling
Ulvespørsmålet utsatt
Forlikspartnerne besluttet å utsette spørsmålet om det langsiktige bestandsmål for ulv til 2013. Årsaken til dette er at regjeringen skal bli enige med Sverige om bestandsregistrering og fordeling av grenseulv. I tillegg er det besluttet å sette ned et utvalg som skal evaluere dagens ulvesoner. Høyre ønsket å redusere bestandsmålet for ulv og dét kommer vi til å kjempe for i neste runde dette skal diskuteres. Vi vil heller ikke i ulvespørsmålet la oss skremme til et dårlig forlik!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: