Posted by: ingjerdschou | June 23, 2011

Løgn fra Rommetveit

Stortingsrepresentant M. Rommetveit (Ap) kommer med løgnaktige påstander i avisinnlegg 15.juni. Det er nødvendig med tilsvar.
Vi har ikke foreslått å avvikle de statlige trafikksentralene. Rommetveit leser som han selv vil og presenterer leserne for vrøvl.
Som saksordfører før forliset av ”Godafoss” har Høyre vært urolig for Regjeringens satsing på oljevernberedskap.
Føre-var-prinsippet i miljøpolitikken må gjelde. Hovedinnsatsen må derfor legges inn på å forebygge forurensning.
Vi må ha et apparat med kort responstid og moderne utstyr for å bekjempe akutt forurensning, dersom uhellet først er ute.
Responstiden kan kuttes betraktelig ved hjelp av ny teknologi. Det er forbedringspotensial.
Vi ser at grunnstøttingen av «Godafoss» viser at los om bord ikke er en garanti for at selv alvorlige ulykker kan forekomme.
Enhver beslutning og handling som kan forklare årsakene til denne typen ulykker og for fremtiden hindre at tilsvarende skjer, bør grundig gjennomgås.
Det er nødvendig at hele systemet for trafikkavviklingen til sjøs – inklusive lostjenesten – må ses i en sammenheng som grunnlag for effektiviserings- og moderniseringstiltak.

Målsettingen må være å ivareta sikkerhet for mannskap, materiell og miljø.
Lostjenesten er et virkemiddel til å opprettholde en høy navigasjonssikkerhet, sammen med en rekke andre tiltak for sjøsikkerhet.
Behovet for los har endret seg over tid, da sjøtrafikken i løpet av få år har gjennomgått store endringer i takt med den teknologiske og digitale utviklingen.
Overvåkningssystemene har blitt bedre, og navigatørenes kompetanse og virksomhetsområder har økt i takt med den samme utviklingen.

Norge har sjøtrafikksentraler som i større grad enn i dag kan brukes til å fjernlose skip i områder hvor det er behov for det, uten at losen fysisk må om bord i skipet.
Ved en gjennomgang av sjøsikkerheten i bredt og ulike virkemidlers samvirke må også trafikksentralene inkluderes og deres funksjon og rolle.
Det at Sverige har en slik sentral tilsier ikke at vi skal ha det samme.
Det kan være gode grunner for at Norge skal fortsette som før. Uansett må dette med i en samlet handlingsplan for sjøsikkerhet.
Det vil ikke regjeringen.
Det synes jeg er synd da både folk som lever av og ved kyst og sjø fortjener det.

Vi har utfordrer regjeringen på å komme med en handlingsplan for forsterket oljevernberedskap med avklart og forpliktende finansiering for oppgradering av oljevernutstyr og fartøy.
Vi foreslår for regjeringen snarest å sikre en slepebåtkapasitet langs hele norskekysten med en normal responstid på 6 timer, og maksimalt 12 timer basert på seilingsleden langs kysten.
Og vi foreslår at regjeringen legge frem en oversikt over hvorvidt det er tilstrekkelig depotdekning, utstyr og tilstand på materiellet som sikrer ønsket beredskapsnivå ved alle kyststrekninger hvor skipstrafikken, vær – eller andre forhold tilsier slik beredskap.
Høyre foreslår at regjeringen gjennomføre en grundig ekstern evaluering av oljevernsarbeidet og oljevernberedskapen i forbindelse med «Godafoss»-forliset utenfor Hvaler.
Og til sist at regjeringen legge fram for Stortinget en bred gjennomgang av sjøsikkerheten og oppfølging av dette i form av handlingsplan.
Regjeringen og stortingsflertallet med Hr. Rommetveit vil ikke det. Det er synd.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: