Posted by: ingjerdschou | June 23, 2011

Flere, bedre og tryggere veier

Jeg avsluttet fjor året med å være tilstede i Sarpsborg på Trygg Trafikks minnesmarkering, ”Lys til ettertanke”, over de som har mistet livet i trafikken i året som var gått.

Samlet i sorgen over de som har gått bort var det likevel et lyspunkt at det omkommer færre på veien våre nå enn før.
Én av Høyres fire valgkampsaker er flere, bedre og tryggere veier.

Hvert år dør og skades mange mennesker på våre veier som følge av dårlig veistandard.

Det er en tragedie med hvert enkelt liv som går tapt og som ødelegges av slike hendelser.

Derfor lanserte vi i 2009 en visjon om null drepte på riksveiene som følge av dårlig veistandard.

Siden den gang har vi fått flere eksempler på at en slik visjon er nødvendig.

Statens Havarikommisjon for transport har gitt oss rett i det, gjennom sin analyse av ulykken i Alta i 2009 hvor tre mennesker mistet livet.

Konklusjonen var klar: Veitilstanden bidro vesentlig til at ulykken skjedde.

Ulykkesanalysegruppen i Statens Vegvesen region Øst påpeker også at veiforholdene var en viktig medvirkende faktor i 6 av 10 tilfeller i en analyse av 52 omkomne på veier på Østlandet.

Statens Vegvesen sendte i begynnelsen av måneden brev til Samferdselsdepartementet om hvordan vi kan drastisk få ned antall drepte og hardt skadde på veiene våre.

Høyre la i juni frem en konkrete plan for hvordan vi skal få flere, bedre og tryggere veier.

I arbeidet med den har Høyre hatt møter og kontakt med fagmiljøer og interessegrupper som har kommet med sine innspill. De har blitt hørt.

Man vil se det er mange likheter mellom rådene fra Vegvesenet og Høyres plan.

Det er ikke tilfeldig, det handler om at politikken bør være basert på faktiske argumenter, ikke bekvemmelige argumenter.

Samferdselsministeren har ment at det var et feil fokus å snakke om veistandard, og mente det handlet om bilførerne og fartsgrensene.

Å legge skylden på bilførerne blir en enkel utvei for å bygge veiene tregere og med færre sikkerhetstiltak enn nødvendig.

Problemet er at utfallet av den enkle utveien er liv som blir tapt og ødelagt.

Vi vet at det er mennesker som fører bilene, og mennesker gjør feil.

Vi vet at trafikkmengden på en veistrekning har den direkte påvirkning på ulykkestallene.

Derfor vil Høyre ha bedre trafikksikringer for flere trafikanter enn i dag.

Terskelen for hvor mange som reiser på en vei før det blir skikkelige sikringstiltak må senkes.
Helt konkret betyr det at vi vil endre standarden for når det skal bygges fysiske midtdelere og flerfeltsveier.

Som langsiktig målsetning vil vi bygge midtdelere på alle veier hvor det kjører mer enn 4000 bilister i døgnet.

Vi begynner i neste nasjonal transportplan, der skal alle veier med mer enn 6000 bilister i døgnet ha midtdelere, og på spesielt ulykkesutsatte strekninger vil vi gjøre terskelen enda lavere.

På alle veier med mer enn 8000 bilister i døgnet vil vi ha fysisk adskilte firefeltsveier.

Vi vil samarbeide med private for å bygge flere nye veier raskere.
Vi vil gjøre trafikksikkerhetstiltak til en konkret og forpliktende del av Nasjonal Transportplan.
Vi vil etablere et uavhengig Veitilsyn etter mal fra Helsetilsynet, for å avsløre mangler ved det norske veinettet, og foreslå tiltak for å rette opp i manglene.
Vi vil endre standarden for når det skal bygges fysiske midtdelere og flere firefeltsveier.
Vi vil at terskelen for hvor mange som reiser på en vei før det blir skikkelige sikringstiltak må senkes.

Vi kan hvert år spare mange liv, og vi kan spare enda flere fra å skades.

Jeg er sikker på at det er en av de mest lønnsomme investeringene vi kan gjøre i lengden.

Det handler enkelt og greit om mennesker, ikke om milliarder.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: