Posted by: ingjerdschou | June 15, 2011

Hvordan vil statsråden følge opp avtalen inngått mellom Arbeiderpartiet og Høyre i sak om endringer i Ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett – Prop. 49 L (2010-2011)mht punkt “h) Be regjeringen styrke ivaretakelse av arbeidstakernes personvern i arbeidsmiljølovens kapittel 9, slik at personvern synliggjøres i HMS-arbeidet”?

Svar:
Spørsmålet er stilt til justisministeren, men besvares av meg som ansvarlig for arbeidsmiljøloven, herunder kapittel 9 om kontrolltiltak på arbeidsplassen.

Jeg er svært opptatt av at vi skal ha et arbeidsliv som i tilstrekkelig grad ivaretar arbeidstakernes personvern.

Det er ikke tvil om at den teknologiske utvikling har medført at arbeidsgivers mulighet til å kontrollere arbeidstakerne har økt. Regjeringen har derfor tatt en rekke initiativer på området. Som kjent fikk arbeidsmiljøloven i 2005 et eget kapittel som spesifikt regulerer arbeidsgivers adgang til å kontrollere sine ansatte. Bestemmelsene var opprinnelig av ”privatrettslig” art. For å gjøre reglene mer effektive fikk imidlertid Arbeidstilsynet i 2010 myndighet til å håndheve regelverket med pålegg og tvangsmulkt. I 2009 ble det, med hjemmel i personopplysningsloven, dessuten innført nye regler om arbeidsgivers rett til innsyn i ansattes e-post. Samme år overleverte også den regjeringsoppnevnte Personvernkommisjonen sin rapport. Spørsmål som gjaldt personvern i arbeidslivet var ett av temaene kommisjonen var blitt bedt om å se særskilt på, og kommisjonen foreslår i rapporten ulike tiltak for å bedre personvernet i norsk arbeidsliv. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet tar sikte på å fremme en egen stortingsmelding om oppfølging av kommisjonens rapport til neste år. I meldingen vil blant annet personvern i arbeidslivet bli behandlet.

Det er ikke tvil om at kontrolltematikken er under stadig utvikling og krever et kontinuerlig fokus. Det generelle inntrykket er at nivået og omfanget av kontroll og overvåkning i arbeidslivet synes å ha økt i de seneste årene. På denne bakgrunn har jeg iverksatt en kartlegging av ”kontrollnivået” i arbeidslivet, for å finne ut hvor skoen ev. trykker. Konkret har jeg bedt Arbeidstilsynet og hovedorganisasjonene i arbeidslivet gi en beskrivelse av følgende problemstillinger:
– Det praktiske omfanget av kontrolltiltak i arbeidslivet i dag
– Hvilke utviklingstrekk og særlige problemstillinger de ser på området
– Hvorvidt problemer på området i første rekke skyldes regelverket, eller om man snarere har utfordringer knyttet til kultur, informasjon eller tilsyn
– Samarbeidet mellom ulike aktører
– Behovet for tiltak, og i så fall hvilke

Datatilsynet bidrar også i kartleggingsarbeidet. Jeg ønsker med dette å få et klarere bilde av om problemer på området i første rekke skyldes mangler ved regelverket, eller om det i større grad er spørsmål om kultur og ukultur i arbeidslivet, slik at eventuelle tiltak snarere bør være av informasjons- eller tilsynsmessig art. Aktørene er bedt om å gi svar innen 1. juli i år, og jeg vil deretter ta stilling til den videre oppfølging.

Med hilsen

Hanne Inger Bjurstrøm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: