Posted by: ingjerdschou | June 8, 2011

Stortinget revurderer eiendomsskatt på maskiner

Stortinget revurderer eiendomsskatt på maskiner
Industribedriftene opplever i økende grad at maskiner og annet flyttbart produksjonsutstyr tas med i takstene for fast eiendom, og ilegges dermed eiendomsskatt. Praksisene som har utviklet seg i kommunene er ikke i tråd med intensjonene bak lov om eiendomsskatt. Behandlingen i Stortinget vil sannsynligvis føre til at regelverket blir klargjort av Finansdepartementet.

Opposisjonspartiene tar saken opp i Stortinget 8. juni, og regjeringspartiene ønsker også en gjennomgang av regelverket for å sikre at kommunene ikke snikinnfører ytterligere skatt på industriens maskiner.

Kommuner utvider takstgrunnlaget
Forslaget som behandles i Stortinget er et representantforslag fra Høyres stortingsrepresentanter Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner, Arve Kambe, Svein Flåtten og Ingjerd Schou. Saksordfører er Venstres Abid Raja.

I Innstillingen til Stortinget fra Finanskomiteen skrives bl.a.: ”… at mange kommuner i det siste har forsøkt eller gjort vedtak om å utvide takstgrunnlaget for eiendomsbeskatning av næringsvirksomhet ved å ta med det meste av produksjonsmaskinene i verdigrunnlaget. Disse skal, slik disse medlemmer forstår loven, som hovedregel ikke være med i skattegrunnlaget. Dog er det unntak, men unntakene er uklart skrevet fra lovgiver og ulikt, praktisert fra kommune til kommune. (…) Bedrifter med lokalisering nær hverandre behandles ulikt og både næringsliv og kommunestyrer/administrasjon ber om et klarere regelverk, da dagens regelverk åpenbart er mangelfullt og at rettspraksis baseres på tolkning av den hundre år gamle byskatteloven.”

”… av den oppfatning at dagens regelverk er foreldet, mangelfullt og uklart, og at det haster med å få et oppdatert regelverk tilpasset dagens næringsliv og produksjonsform. Et slikt regelverk må ta utgangspunkt i at eiendomsskatt er en skatt på fast eiendom og stedbundet produksjon som vannkraft og ilandføringsanlegg for petroleum. Utviklingen i næringsliv og samfunnet for øvrig, med større, mer miljøvennlige og mer moderne integrerte produksjonsmaskiner, må ikke gi grunnlag for økt skatt.”

Følg intensjonene!
Norsk Industri forventer at Finansdepartementet nå omsider tar fatt i saken. Norsk Industri ønsker regelverket presisert slik at kommunenes uheldige praksis stoppes og at eiendomsskatt på industriens maskiner og produksjonsutstyr fjernes, i tråd med intensjonene bak lovgivingen om eiendomsskatt at flyttbart produksjonsutstyr ikke skal beskattes.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: