Posted by: ingjerdschou | June 8, 2011

Nok et EU direktiv som ikke er fulgt opp! Fortsetter med å “trø vannet”

Spørsmål nr. 1518 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ingjerd
Schou til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Spørsmål:
“Hvorfor har Norge 8 år etter at ordningen ble pålagt ved forskrift, fortsatt ikke innført en ytelsesordning? Har statsråden en tidsplan for når en slik ytelsesordning kan ventes innført?”

Svar:
Plikten til å etablere en ytelsesordning følger av fordelingsforskriftens § 4-7. Det følger av samme bestemmelse at ytelsesordningen skal knyttes til ordningen for infirastrukturavgift (kjørevegsavgift) etter § 4-5 i fordelingsforskriften. I Norge er infrastrukturavgiften satt til kr 0,- på brorparten av linjenettet og for de fleste togslag etter vedtak fra Stortinget. Den siste endringen skjedde i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 69/Innst. S. nr. 274 (2006-2007) hvor grensen for fritak for kjørevegsavgiften for godstrafikk med jernbanen økte fra 22,5 tonn aksellast til og med 25 tonn aksellast i 2007. Dette er til forskjell fra de aller fleste andre land i Europa, hvor infrastrukturavgiften i større grad går til finansieringen av drift og vedlikehold av infrastrukturen.
Nivået på den norske kjørevegsavgiften er hovedårsaken til at vi ennå ikke har iverksatt en ytelsesordning etter fordelingsforskriften.

Den største utfordringen for å bedre driftsstabiliteten i togtrafikken er tilstanden på og ytelsen i jernbaneinfrastrukturen. Det er ikke gitt at en eventuell forbedring i incentivstrukturen som følge av en ytelsesordning vil gi en grunnleggende bedre driftstabilitet i infrastrukturen og togtrafikken. I denne sammenhengen er det viktigere å fortsette den betydelige satsingen på vedlikehold og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen, slik at den grunnleggende standarden på og ytelsen i infrastrukturen kan bli bedre og mer driftsstabil.

Departementet er i dialog med Jernbaneverket om utforming av en ytelsesordning. En sentral utfordring er hvordan ordningen kan utformes for å gi alle aktørene reelle incentiver til bedre ytelse, og ikke bare medfører ekstra administrasjon eller feil fokus.

Med hilsen
Mag ild Meltveit Kleppa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: