Posted by: ingjerdschou | May 25, 2011

Spørsmål nr. 1402 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ingjerd Schou – Svar fra statsråd Giske

Spørsmål:
”Kan Statsråden både redegjøre for hvilken vekt offentlige og statlige bedrifter legger på norske arbeidsplasser og på kontroll med regelverksoverholdelse, samt redegjøre for hva statsråden gjør for å sikre norsk næringslivs konkurranseevne”

Svar:
Regjeringen la 1. april i år fram Meld. St. 13 2010-2011 Aktivt eierskap. Det går her fram at i henhold til selskapslovgivningen er det er selskapenes styrer og ledelse som skal ivareta sel-skapets interesser, også i selskaper hvor staten er hel – eller deleier. Vi vet at en rekke norske selskaper med internasjonal virksomhet har betydelige ringvirkninger i Norge gjennom leve-ranser fra norske underleverandører. Det foreligger imidlertid ikke noe pålegg om at selskaper skal benytte seg av norske varer og tjenester i sin virksomhet.

I selskaper hvor staten er eier forventer vi imidlertid at selskapene har et aktivt forhold til at underleverandører utfører sin virksomhet innenfor de lover og regler som gjelder. Spesielt er vi opptatt av at selskapene respekterer og fremmer et anstendig arbeidsliv hvor grunnleggende arbeidsstandarder ivaretas og arbeidstakerne gis en lønn man kan leve av. Det er spesielt vist til ILOs åtte kjernekonvensjoner. Regjeringen forventer at selskaper som har internasjonale leverandører eller forretningspartnere, vurderer å inkludere forhold knyttet til arbeidstakerret-tighetene i sine retningslinjer for samfunnsansvar.

Ut fra den grunnleggende rolledelingen mellom eier og styre skal ikke staten som eier kont-rollere enkeltbeslutninger i selskapene. Regjeringen legger opp til at selskapene følger det så-kalte ”følg eller forklar” – prinsippet. Slik bør selskapene i sin rapportering av samfunnsansvar opplyse om i hvilken grad deres arbeid stemmer overens med de forventninger og ret-ningslinjer som er satt.

Spørsmålstilleren har trukket frem et eksempel; Vinmonopolets innkjøp av trykkeritjenester. Helse- og omsorgsdepartementet har informert meg om at Vinmonopolet opplyser at anskaf-felsen om trykkeritjenester til AS Vinmonopolet ble kunngjort i henhold til forskrift om of-fentlige anskaffelser del III ”anskaffelser over EØS-terskelverdi”. Et av de grunnleggende kravene i lov om offentlige anskaffelser er at oppdragsgiver ikke skal diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, jf. § 5, 5. ledd, bokstav a.

Tildelingskriteriene ble gitt i det publiserte konkurransegrunnlaget, og tilbudene ble evaluert i forhold til disse kriteriene. Valg av tilbyder ble tilkjennegjort i brev av 15. april 2011. Vin-monopolet har opplyst at de ikke har mottatt skriftlig klage innen klagefristens utløp, kun spørsmål om hvordan evalueringen var utført, samt krav om innsyn i vinnende tilbud.

Vinmonopolet har videre informert om at valgte tilbyder har bekreftet og dokumentert at virk-somheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (gjennom en HMS-erklæring). Tilbyder har akseptert de etiske krav i kontraktsvilkårene, som bl.a. omfatter menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter osv. De har også utfylt egenrappor-teringsskjema rundt etisk handel, som regulerer forhold bakover i leverandørkjeden med opp-følging og kontroll ved bruk av underleverandører, alt i overensstemmelse med Vinmonopo-lets krav angitt i konkurransegrunnlaget. I tillegg har tilbyder signert Vinmonopolets egne etiske retningslinjer. Vinmonopolet stiller miljøkrav til tilbyder, og tilbyder viser at de både er” svane-” og ”EU-blomst”-merket og dokumenterer et PEFC-sertifikat (som bekrefter at papiret kommer fra et bærekraftig skogbruk).

Vinmonopolet understreker at alle leverandører som leverer tilbud til Vinmonopolet, blir sjekket på samme måte for tilsendt dokumentasjon og kravene gitt i konkurransegrunnlaget.

Når det gjelder norsk næringsliv generelt, forutsetter regjeringen at bedrifter følger de lover og regler som gjelder i Norge. For at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig framover, må vi produsere og eksportere varer som krever høy grad av kunnskap, som er basert på vår spesielle kompetanse, og varer og tjenester som kommer til å være lønnsomme i framtiden. Vi må også klare å omstille oss og hele tiden finne de områdene og virksomhetene hvor ressurs-innsatsen har høyest avkastning.

Regjeringen ønsker å bidra til utvikling av innovativ, bærekraftig næringsvirksomhet. Vi er opptatt av å ha nær dialog med næringslivet om gode og forutsigbare rammebetingelser for verdiskapingen. Vi vil føre en politikk som sikrer nyinvesteringer og utviklingen av lønn-somme arbeidsplasser i norsk næringsliv.

Med hilsen

Trond Giske

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: