Posted by: ingjerdschou | April 27, 2011

Storstilt satsing og reform av kollektivtilbudet

Pendlerne er mange i Østfold. Moss som region er sentralt plassert og forbindelsen til og fra hovedstaden er etter hvert blitt kraftig forbedret med dobbeltspor. Det er viktig for reisende at transportmulighetene er preget av regularitet og tilstrekkelig komfort og kapasitet. Tog og buss er ryggraden i kollektivsystemet. Vi skal komme tidsnok på arbeide og kunne inngå avtaler som man forventer å rekke.
All utbygging av kollektive tiltak i Oslo området vil gagne både reisende og næringslivets framkommelighet i hele østlandsområde. Høyre vil ta krafttak for å utvikle det kollektive tilbudet.

Vi vil etablere en egen post på statsbudsjettet som skal bidra til utbygging av bybaner, bynære jernbaner og separate kollektivtraseer.
Over perioden (fra nå til 2030) anslås det et tilskuddsbehov på 30 – 40 milliarder kroner. De statlige investeringstilskuddene vil vi skal tildeles etter prinsippet om like store lokale tilskudd til prosjektene (50/50 tilskudd). Den statlige medfinansieringen skal utbetales over tid og skal begynne ved prosjektenes oppstart. For å sikre full framkommelighet for kollektivtrafikken, må det gjennomføres egne oppgraderte korridorer
og linjenett, kollektivfelt, lyssignalprioritering, utforming av holdeplasser, tilstrekkelig materiell og tilretteleggingstiltak.

Prognosene fram til 2030 viser at befolkningen i Norges fire storbyområder – Stor-Oslo, Bergensregionen, Stavanger-regionen og Trondheimsregionen – vil øke med 30–40 prosent. Mosseregionen ligger midt i dette område – og denne satsingen.

Veksten er så dramatisk at vi må tenke helt nytt. Trengselsutfordringen fram mot 2030 er så enorm i storbyene at antall kollektive reiser rett og slett må økes betydelig. Dette kan
ikke løses bare med mer vei, bare med mer bane, tog, sykkel og bruk av føttene. Det handler om begge deler. Dess flere som velger kollektivt, dess bedre plass til bilen og større trafikksikkerhet.

Innen 2030 må de fleste personreiser i storbyene foretas kollektivt, til fots eller på sykkel. Dette er avgjørende for at det skal være mulig å bo utenfor de største bysentra og samtidig
jobbe i sentrum. Fortettingen i våre største byer vil øke, samtidig som pendleravstanden inn til byene vil bli lengre de neste tyve årene. Derfor må det bli enklere og mer attraktivt
å reise kollektivt. Vi må legge til rette for at barnefamilier kan hente barn i barnehagen ved hjelp av kollektivtransport i stedet for bil, samtidig som vi må legge til rette for at alle
som jobber i byene kommer presist fram til jobben.
Det som vi nå foreslår, er langt, langt mer enn det både Høyre, men også regjeringen noen gang har vært i nærheten av å tenke på. For at kollektivtilbudet skal
kunne konkurrere med bilen er forutsigbarhet, frekvens og komfort veldig viktig. Kvalitet og komfort skal ligge til grunn for kollektivtilbudet, blant annet med funksjonelle holdeplasser
og stor nok kapasitet.
En del bedrifter har vist vei ved å betale månedskort for sine ansatt. Vi vil gjøre månedskort betalt av arbeidsgiver skattefritt. I tillegg må det satses på sykkel som framkomstmiddel, blant annet gjennom egne sykkelekspressveier til bykjernene og til sentraliserte næringsområder.

Vi vil opprette en egen belønningsordning for gang- og sykkeltiltak i storbyene på 50 millioner kroner årlig. Det er mange av oss som ved god tilrettelegging og sikker fremkommelighet vil foretrekke sykkel til arbeid eller annet.
Det må bli enklere å bevege seg mellom ulike kollektive tilbud med en og samme billett. Overganger bør være lettvint. Vi vil innføre nasjonale standarder for elektroniske billetteringssystemer, og at det vurderes om dette kan kombineres med Autopass-systemet.
Det skal være lett og effektivt å sette fra seg bilen – og hoppe på et kollektivt tilbud. Vi vil satses på attraktive innfartsparkeringer.

Parallelt med at kollektivtrafikktilbudet utvides, må antallet parkeringsplasser i bysentra begrenses. Og vi mener at avgjørelsen om bilrestriktive tiltak må være et rent lokalt anliggende.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: