Posted by: ingjerdschou | April 14, 2011

En seier for personvernet

Det er to grunner til at jeg mener avtalen mellom Høyre og Arbeiderpartiet om gjennomføring av datalagringsdirektivet er en seier for de som vil at politiet skal ha gode midler i kampen mot alvorlig kriminalitet, og for personvernet. For det første skjerper vi personvernkravene i regelverket rundt lagring, oppbevaring og bruk av trafikkdata fra elektronisk kommunikasjon, et regelverk som har vært kritisert av fire forskjellige offentlige utredninger de siste ti årene for å være uklart og uryddig. For det andre har Høyre i forhandlingene med Arbeiderpartiet fått gjennomslag for en rekke sentrale personvernprinsipper også på andre samfunnsområder.
Dagens situasjon er ikke god nok
Høyres utgangspunkt har vært å sikre en nasjonal lovgivning som ivaretar balansen mellom personvern og kriminalitetsbekjempende hensyn, ikke først og fremst å ta stilling til EUs mye omtalte datalagringsdirektiv. I motsetning til hva mange synes å tro, er debatten om politiets adgang til trafikkdata nemlig ikke ny. For mer enn ti år siden, lenge før EU vedtok sitt direktiv, påpekte Økokrim og Kripos at deres adgang til trafikkdata fra tele- og datatrafikk var ujevn og avhengig av ulike prosedyrer hos ulike ekomleverandører (Telenor og andre). Post- og teletilsynet, som har ansvaret for å gi politiet tilgang til data ved å oppheve taushetsplikten, har lenge vært skeptisk til dagens rettstilstand, fordi teletilbydernes praksis med hensyn til utlevering varierer. Tilsynet har også påpekt at flere offentlige organer som NAV og Havarikommisjonen har hatt egne hjemler for uthenting av trafikkdata, og at disse organenes tilgang bør begrenses og lovreguleres. Data lagres ofte lenger enn regelverket tilsier, fordi sletteplikten ikke overholdes, og særlig lokasjonsdata lagres uten tillatelse. Fire offentlige utredninger har siden 2000 tatt til orde for at dagens regelverk er uoversiktlig og dårlig.
Det har derfor overrasket og skuffet at så mange deltakere i debatten om DLD har hevdet at dagens rettstilstand er god og uproblematisk. Lederen i StoppDLD hevdet blant annet i Stortingets høring at IP-adresser er tilgjengelige for politiet i over ett år, så IP-lagring behøves ikke. Hvis det er riktig, er det i strid med gjeldende regelverk, og ikke noe som Høyre kan være fornøyd med. Det burde heller ingen andre som er opptatt av personvern.
Hva har Høyre vunnet?
Avtalen mellom Høyre og Arbeiderpartiet vil skjerpe plikten til å slette trafikkdata, når lagringsperioden er utløpt. Partene er enige om at det er ekomtilbyderne selv som skal ha ansvar for lagringen, og innfører en rekke krav for å styrke sikkerheten ved lagring av data. Det innføres blant annet konsesjonsplikt for tilbydere av elektronisk kommunikasjon, og det stilles krav til autorisering av personell som skal håndtere data som faller under lagringsplikten. Det innføres lukket lagring og det skal utarbeides forskriftsbestemmelser for kryptering.
Den enkeltes trygghet, rettssikkerhet og personvern blir også sikret gjennom innføring av nye og strenge regler for behandling av trafikkdata. Lagringstiden blir 6 måneder og det stilles krav om at utlevering av trafikkdata avgjøres av domstolen i hvert enkelt tilfelle. Strafferammekrav – normalt krav om minst fire års strafferamme- sikrer at innhenting av data bare kan skje i forbindelse med etterforskning av alvorlig kriminalitet. I dag brukes lagrede trafikkdata i stor utstrekning av politiet – men uten krav om domstolsbehandling, og uten krav om hvor alvorlig forbrytelsen skal være for å utløse utlevering av trafikkdata.
Mange er bekymret for at dataene som er lagret skal misbrukes, ved at utro tjenere i teleselskapene eller politiet snoker i data de ikke har tjenstlig behov for. Derfor har Høyre krevd, og fått gjennomslag for, at enhver bruk av trafikkdata skal kunne spores. Det er også enighet om behovet for at Datatilsynet styrker sitt tilsyn med ekomtilbydere og justissektoren, særlig med hensyn til overholdelse av sletteplikt, lagringstid og sikring av lagrede data.
I tillegg til den strenge rammen rundt selve plikten til å lagre trafikkdata i en strengt begrenset periode, har Høyre i forhandlingene fått gjennomslag for en rekke viktige personvernspørsmål på andre samfunnsområder. Gjennom endringer i straffeprosessloven styrkes pressens vern mot overvåkning i form av romavlytting. I tillegg skjerpes taushetsplikten for alle ansatte ved advokatkontor. Det blir nå et grunnleggende prinsipp at enhver har rett til innsyn i hvem som får tilgang til opplysninger om en selv. Plikten til logging og retten til innsyn i egen logg skal være det bærende prinsipp for alle større offentlige og private registre. Det skal legges til rette for loggføring av interne oppslag i personregistre med sensitive personopplysninger i NAV og i behandlingsrettede registre i helsevesenet. Det skal bli slutt på dagens snoking i dine opplysninger!
Prisen for personvern
Disse strenge rammene rundt den nye datalagringsplikten og fremskrittene for personvern på andre områder var avgjørende for at Høyres stortingsgruppe skulle kunne støtte avtalen med Arbeiderpartiet. Frp, KrF, V, SV og Sp er nå kritiske til innstramningene vi har fått til, og er bekymret for hva de vil koste. Det synes jeg er underlig, all den tid de samme partiene flere ganger under forhandlingene sa til oss at de støttet alle de innstramningene vi krevde. Det er riktig at å trygge personvernet vil kreve en del investeringer. Det er Høyre villig til å betale, for at folk skal kunne føle seg trygge.
Det har vært krevende forhandlinger, men jeg opplever at Høyre har fått betydelige gjennomslag i forhandlingene med Ap, til det beste for personvernet og for muligheten til å bekjempe alvorlig kriminalitet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: