Posted by: ingjerdschou | April 11, 2011

”Hva vil statsråden gjøre for å sikre farleden i Ytre Hvaler nasjonalpark?”

Spørsmål nr. 1161 fra stortingsrepresentant Ingjerd Schou om sikring av farleden i Ytre Hvaler nasjonalpark, til skriftlig besvarelse
Jeg viser til brev 31. mars 2011 fra Stortingets presidentskap med spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ingjerd Schou. Stortingsrepresentant Schou har stilt følgende spørsmål:
”Hva vil statsråden gjøre for å sikre farleden i Ytre Hvaler nasjonalpark?”

Svar:
Jeg er opptatt av at vi skal ha en høy sikkerhet ved seilas langs kysten. Dette gjelder ikke minst i et viktig naturområde som Ytre Hvaler nasjonalpark.

Videre er det viktig at vi har en statlig beredskap mot akutt forurensing som effektivt forhindrer eller begrenser miljøskader etter ulykker og hendelser. Regjeringa har de siste årene økt bevilgningene kraftig og gjennomført en rekke tiltak både for å redusere risikoen for ulykker langs kysten og styrke beredskapen. Dette betyr ikke at jeg anser arbeidet for å styrke beredskapen som ferdigstilt. Beredskapen vil alltid kunne bli bedre, og det statlige beredskapsnivået må kontinuerlig vurderes ut fra utviklingen i risikobildet.

Kystverket er nå i ferd med å oppdatere sin miljørisiko- og beredskapsanalyse, som skal sluttføres før sommeren. Analysene vil være et viktig beslutningsgrunnlag for regjeringen for å vurdere den videre utvikling av den statlige oljevernberedskapen.

I etterkant av oljevernaksjonen knyttet til ”Godafoss”- grunnstøtingen vil Kystverket på vanlig måte foreta en intern evaluering av hendelsen. I gjennomgangen og evalueringen av aksjonen vil responstid være et naturlig tema. Det vil også foretas en vurdering av bakgrunnen for hendelsen og eventuelle tiltak som kan bidra til ytterligere å redusere sannsynligheten for tilsvarende ulykker. Resultatet av undersøkelsene til Statens Havarikommisjon for Transport vil være et viktig grunnlag for en slik vurdering.

Jeg gjør også oppmerksom på at det pågår et arbeid i Kystverket med gjennomgang av det geografiske virkeområde for lostjenesten. Denne gjennomgangen vil ta for seg alle
områder langs kysten, også Østfold, og er en del av oppfølgingen av loseffektiviseringsprosjektet som er nærmere omtalt i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2011. Målsetningen med loseffektiviseringsprosjektet har vært å tilpasse lospliktreglene til dagens sjøtrafikkbilde og utviklingen innen øvrige navigasjonshjelpemidler (som elektroniske sjøkart og trafikksentraltjenester). I det videre arbeidet med det geografiske virkeområdet vil Kystverket vurdere om det bør foreslås endringer i eksisterende lospliktfrie seilingskorridorer, eventuelt om det bør innføres nye korridorer, som vil gå frem til bordingsfelt for los.

Basert på Kystverkets gjennomgang vil vi vurdere det geografiske virkeområde for lostjenesten. Jeg vil understreke at dette arbeidet ikke skal resultere i at sjøsikkerheten blir svekket. Dersom vi skal gå inn for endringer, må dette være basert på at losplikten kan tilpasses dagens trafikkbilde og utvikling innen navigasjonshjelpemidler på en bedre måte enn hva situasjonen er i dag.
Med hilsen
Lisbeth Berg-Hansen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: