Posted by: ingjerdschou | October 21, 2010

Mangel på plankompetanse i Jernbaneverket stopper utbygging av vedtatt jernbaneprosjekt. Spørsmål til samferdselsministerenb.

Jernbaneverkets direktør hevder at det er mangel på kompetanse innen jernbaneplanlegging og at det stopper framdrift av flere utbyggingsprosjekt. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at slik kompetanse blir funnet og nyttet nasjonalt og internasjonalt?
Svar:
Det framgår at begrunnelsen for spørsmålet er et oppslag i Teknisk Ukeblad om at norske rådgiverselskaper mener at det er ledig kompetanse i markedet. Etter det jeg har fått opplyst stemmer ikke dette med Jernbaneverkets erfaringer verken gjennom utlysninger av nye prosjektkontrakter eller etter dialog med rådgiverbransjen. Høsten 2009 gjennomførte Jernbaneverket en kartlegging av ressurstilgangen innenfor jernbanetekniske fag. Kartleggingen ble gjort både blant norske, svenske og danske rådgiverselskap, både ved hjelp av telefon og e-post. Resultatet viste at det var lite tilgjengelige ressurser. Fra svenske og danske selskaper ble det framholdt at ressursene i stor grad var bundet til jernbaneprosjekter i hjemlandene. Jernbaneverket har opplyst at situasjonen i dag er den samme som den var for ett år siden.

I oppslaget blir det bl.a. gitt uttrykk for at Jernbaneverket bare ønsker å leie inn rådgiverselskapene sine seniorrådgivere, noe selskapene ikke ønsker da de selv har behov for disse for å heve sin egen kompetanse. Til dette er å si at Jernbaneverket på tilsvarende måte som Statens vegvesen, ønsker å sette ut prosjekteringsoppgaver til konsulentselskaper. Hele 90 prosent av Jernbaneverkets investeringsbevilgninger blir konkurranseutsatt i det private markedet. Jernbaneverket er likevel nødt til å ha en kjernekompetanse av senioringeniører som kan tilrettelegge prosjekteringsoppgaver for konsulentselskapene og som kan kontrollere og følge opp leveranser fra markedet.

Når det gjelder spørsmålet om hva som kan gjøres for å sikre at slik kompetanse blir funnet, kan jeg opplyse om at Jernbaneverket driver omfattende rekruttering og opplæring av nye ingeniører til jernbanetekniske fag, ikke minst innenfor jernbanesignalfaget. Dette skjer bl.a. i samarbeid mede Høyskolen i Oslo og NTNU i Trondheim. Jernbaneverket har i denne sammenheng påtatt seg et sektoransvar for å utdanne fagfolk som jernbanen trenger. I dette ligger at Jernbaneverket også forsøker å forsyne rådgiverbransjen med kompetente medarbeidere gjennom at signalkurs på Jernbaneskolen også er åpne for eksterne firmaer. Jernbaneverket deltar også i flere samarbeidsfora sammen med rådgivningsbransjen hvor også Statens vegvesen deltar, hvor bl.a. ressurs- og kompetansespørsmål er et sentralt tema.

Jeg har fått opplyst at etter oppslaget i Teknisk Ukeblad, har Jernbaneverket hatt møter både med Rambøll Norge og med Rådgivende ingeniørers forening (RIF) om utfordringene innenfor jernbanesektoren på grunn av mangel på jernbaneteknisk fagkompetanse. Det er sterke ønsker fra alle parter om å arbeide sammen for å finne gode løsninger slik at framtidige jernbaneprosjekter ikke skal bli forsinket på grunn av mangelen på jernbanefaglige ressurser.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: