Posted by: ingjerdschou | October 14, 2010

Mossetunell – en evig salderingspost?

Denne uken har jeg stilt statsråd Kleppa flere spørsmål. Det mest opplagte handler egentlig om Mossetunellen.

En tunell for tog – og en tunell som skal gjøre det mulig å komme videre for å utvikle Moss som by og region. En tunell som skal gjøre det mulig å komme videre med utvikling av øvrig infrastruktur i en region som bosetter stadig flere. Det var ikke mulig å la pennen ligge.

Når jeg begynner i å grave i saken åpner det seg ikke noe vakkert syn; det skapes et inntrykk at jeg ikke helt tror på den argumentasjon og begrunnelse jeg får fra det som fremstår mer og mer som en monopolinstitusjon?!

Jernbaneverkets direktør hevder at det er mangel på kompetanse innen jernbaneplanlegging og at dette stopper fremdrift på flere utbyggingsprosjekt, deriblant tunell gjennom Moss. Et prosjekt som til og med Moss kommune og Østfold fylkeskommunen har forhandslånt departementet 25 mill kroner – slik at denne planleggingen skulle komme i gang. Etter “trygling” fra det samme departement.
Da er det naturlig at statsråden får spørsmålet; Hva vil statsråden gjøre for å sikre at slik planleggingskompetanse blir funnet og nyttet nasjonalt og internasjonalt?

Det virker som om regjeringen og statsråden ikke har kontroll over sine “pappenheimere”. Er det mulig? Jernbaneverkets direktør Elisabeth Enger hevder at Norge mangler jernbanekompetanse. Videre mener hun at Jernbaneverket har støvsuget markedet for slik komptanse. “Vi har skrevet til alle konsulentselskapene som driver med jernbane i Norden for å spørre hva de har å by på. Vi kjøper alt som er ledig. Det tar tid å få det på plass”. dette sa Elisabeth Enger i et debattprogram på NRK i januar i år. Jeg trodde på det.

Men ifølge store norske rådgiverselskaper stemmer ikke dette. Jernbaneverket (JBV) har ikke kontaktet alle de ledende konsulentselskapene. Flere av de norske rådgiverne har ledig kompetanse. Rambøll Norge bekrefter at de ikke har mottatt henvendelse om behov for slik kompetanse. Dette er selskap med tung jernbane kompetanse. Ei heller har Norconsult mottatt brev fra Jernbaneverket om dette. Selskapet opplyser at de har løpende oppdrag for JBV, men kapasitet til å påta seg flere prosjekter.

Vitterlig sitter flere store selskap med ubrukt kapasitet. Ikke bare slik jeg trodde – at det var ledig kapasitet i utlandet, men ikke ledig planleggingskapasitet her i landet. Kan det være at jeg og vi nok en gang er vitne til at det er en ideologisk begrunnelse; nemlig at disse fullt ut er private og ikke statlige?

Selskapene sier at oppfatningen om at det ikke finnes kapasitet i rådgiverbransjen derfor ikke er riktig. Selskapene er kjent med at det innenfor ett spesialområde – signal – er begrenset kompetanse/ressurser i det norske markedet, men det kan skaffes internasjonalt og utgjør bare en liten andel av et jernbaneprosjekt. Rambøll Norge sier at ”Det er kapasitet, de kan stille med kompetanse på dagen”. Selskapene hevder at jernbaneverket må finne andre måter å jobbe på. Det kunne ikke vært sagt bedre.

Jernbaneverket ønsker å eie våre seniorer, men de er ryggraden i selskapenes virksomhet, sier disse. De trengs i selskapene for å lære opp yngre. Selskapene er restriktive med å leie ut disse. Selskapene etterlyser større fleksibilitet fra Jernbaneverket og peker på at en naturlig måte å jobbe på ville være å la yngre ingeniører gjennomføre prosjekteringen og deretter la seniorer ta en kvalitetssikring. Det vil si at prosjektoppgaver lyses ut i større omfang. Selskapene som uttaler seg hevder at Jernbaneverket ikke setter ut ordinære prosjekteringsoppgaver de kunne løst og at Jernbaneverket bare er interessert i å leie inn selskapenes mest kompetente seniorer.

Rådgivende Ingeniørers Forening mener bedriftene har både vilje, evne og kapasitet og uttrykker at JBV bør revurdere sine innkjøpsrutiner. Og at de bør lære av Vegvesenet der de kjøper de inn både prosjekteringsledelse og prosjektering. Er det mulig? Ord står mot ord. I mellomtiden lider befolkningen og tilliten til politiske beslutningsprosesser synker.

Assisterende jernbanedirektør Stein Nes bekrefter at det aldri ble sendt noe brev til konsulentselskaper i Norden med jernbanekompetanse, slik hans sjef, jernbanedirektør Elisabeth Enger, hevdet under et debattprogram på NRK i januar. Det var heller ikke generell jernbanekompetanse som ble etterlyst, men spesialister innen signalanlegg.

Nes sier Rambøll i Danmark var et av de to danske selskapene som ble kontaktet. Dette avviser selskapet

– Vi har sjekket med våre danske kolleger, heller ikke de er kontaktet av Jernbaneverket, sier selskapet.

Helt avgjørende er det at alle gode krefter taes i bruk. mossetunellen er godt begrunnet gjennom år.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: