Posted by: ingjerdschou | October 13, 2010

Hvordan er høyhastighetsbanen planlagt i forbindelse med planlegging og utbyggingen av jernbanen strekningen Oslo – Ski og traseen videre på strekningen Vestre linje Østfoldbanen?

Stortinget gjorde følgende Budsjettvedtaket 2010.
”Fleirtalet meiner det nye dobbelsporet mellom Oslo og Ski vil vere ei viktig lenke i ei framtidig skandinavisk høgfartsline. Det er difor viktig at Oslo–Ski vert planlagt som ein lekk i ein heilheitleg strategi for den nye Østfoldbanen. Målet må vere å unngå flaskehalsar og kurvatur med unødvendige hastigheitsbegrensingar og oppnå eit best mogleg trasévalg tilpassa hastigheiter på minimum 250 km/timen.”

Det er viktig at vedtak følges opp – og blir ivaretatt i all planlegging og utbygging av jernbane. Når strekningen Oslo – Ski bygges ut er det avgjørende at man også som oppfølging av vedtaket har planer for og vet hvor og hvordan strekningen skal gå videre.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: