Posted by: ingjerdschou | June 4, 2010

Foreldrepermisjonen – et gode til fordeling i familien!

Høyres utgangspunkt er at begge foreldre har lik rett til og ansvar for barnet når det fødes. Vi ønsker å gjøre om på fødselspermisjonsordningen til å være en foreldrepermisjon (ikke pappauker og mammauker).

Høyres utgangpunkt er at statlige ordninger som regulerer forhold kan være positivt frem til ønsket endring er oppnådd. Av den grunn har Høyre støttet utvidet pappapermisjon. Diskusjonene nå dreier seg om tiden er moden? Men når vi i dag ser at 90 % av fedre tar ut pappapermisjon, mener Høyre tidspunktet har kommet for å fjerne den statlige reguleringen av permisjonen.

Fra å ha en ordning der man inndeler permisjonene i hhv en for pappa og en for mamma, vil Høyres tillitsvalgte ha et system med foreldrepermisjon. Familien kan da selv bestemme når mor og far skal ta ut permisjon, hvem som skal ha hvor lenge, og om den skal deles?
Høyre tror norske fedre ønsker det beste for seg selv og barna sine, og derfor vil etablere god kontakt med barna på et tidelig tidspunkt. Hvordan dette gjøres må hver enkelt familie få bestemme.

Motstanderne av å gjøre om permisjonen til en foreldrepermisjon, hevder at dette vil føre til at far ikke får, eller ikke vil, være hjemme. Dette viser en mistillit Høyre ikke kan stille seg bak.

Vi tror at både mor og far ønsker det beste for barna. Tiden er inne for å minne for at det er grenser for politikk.

Vi mener også at politikken må ta hensyn til at intet svangerskap, ingen fødsel og ikke noe barn er helt likt. Det må derfor legges opp til at hver unike familie selv får organisere de 12 månedene foreldrepermisjonen varer. Med de rød – grønnes politikk vil familien i dag miste 10 uker permisjon om det ikke passer dem at far er hjemme 10 uker. Det mener vi er feil. At sentrale rød-grønne politikere nå også tar til ordet for en tredeling av foreldrepermisjonen, viser hvor liten tiltro de har til familiens evne til å vite hva som er best for seg.
Det er også mange familier der far ikke har mulighet til å ta ut sin fedrekvote. Disse ukene blir fratatt familien, og rammer først og fremst det lille barnet som mister betydningsfull tid med sine foreldre. Mange familier oppleves dette som svært urimelig.

Høyres kvinneforum fikk i en undersøkelse MMI Synnovate har utført på oppdrag fra Høyre støtte for dette. Der sier hele 90% av de med barn mellom 0 og 5 år at de ønsker selv å bestemme hvordan permisjonen skal fordeles. Blant småbarnsforeldre i alderen 25-29 år mener 88% at foreldrene må bestemme selv.

Spørsmålet som ble stilt av MMI Synnovate:
”I Norge har foreldre til nyfødte rett til 12 måneder permisjon. Mener du det bør være lovbestemt hvordan permisjonen fordeles mellom foreldrene, bør foreldrene bestemme dette selv eller har du ingen mening om det?

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: