Posted by: ingjerdschou | May 12, 2010

Anledning til å stryke ved kommunevalg

Høyre har fremmet forslag om anledning til å kumulere ved Stortingsvalg. Denne gang foreslår vi anledning til å stryke ved kommunevalg. Hvorfor? Jo, fordi du som velger skal ha større innflytelse på hvem som skal representere deg i folkevalgte organer.
Dette er endringer som bør gjøres i valgordningen. Høyre har i Stortinget fremmer forslag om at regjeringen skal utrede muligheten for å gjeninnføre en ordning med strykning av listekandidater ved kommunestyrevalg. En adgang til å stryke må vurderes i sammenheng med en justering av stemmetillegget for partienes forhåndskumulerte kandidater.
Høyre ber regjeringen fremlegge forslaget for Stortinget, med sikte på at en slik ordning kan gjelde fra kommunestyrevalget i 2011.
En valgordning skal sikrer at folk i valg får gjennomslag for sine foretrukne personer både når det gjelder politikk og mennesker med en forutsetning for å bekle slike verv. Dette er viktig for et velfungerende demokrati.
Ved innføring av den nye valgloven før valget i 2003 var bl. a hensikten at den enkelte velger selv skulle få større mulighet for å påvirke personvalget. Daværende statsråd Erna Solberg sa:
«Den viktigste funksjon ved loven er rett og slett, ved siden av det praktiske, å gi legitimitet til folkevalgte organer. Jeg tror at i dagens situasjon er nettopp dette med å få større grad av personvalg, større muligheter for velgerne å ha innflytelse på personene, en viktig del av det å gi folkevalgte organer mer legitimitet.»
Samtidig må en velfungerende valgordning må vi ivareta enkelte kryssende behov. Dette gjelder bl a partienes mulighet til å sikre sin innflytelse over hvilke kandidater som velges til sentrale og tunge verv som tillitsmenn og – kvinner på deres vegne. Det er naturlig og ønskelig at også partiene har betydelig innflytelse på denne prosessen, ikke minst for å sikre at toppkandidatene har de nødvendige forutsetninger for, og erfaring til, å kunne tre inn i sine verv som folkevalgte.
Partienes adgang til å forhåndskumulere kandidater, vekten av persontillegg og velgernes adgang til å stryke kandidater eller påføre «slengere» fra andre partier, er elementer ved valgordningen som spiller inn i denne avveiningen, hvor partienes behov for forutsigbarhet og sikkerhet for sine toppkandidater må balanseres mot velgernes interesse av individuell politisk innflytelse.
Både Valglovutvalget og regjeringen foreslo å fjerne velgernes rett til å stryke kandidater. Kontroll- og konstitusjonskomiteens flertall støttet dette og uttalte at valgsystemet burde bygges opp rundt velgernes positive preferanser.
Erfaringene fra de siste kommunestyrevalg har dessverre vist at dette aktverdige målet ikke er oppnådd gjennom de endringer som ble gjennomført i valgordningen.
Personvalg bør stå særlig sterkt ved kommunestyrevalg: Den enkelte velger har nærhet til kommunevalget og aktuelle kandidater som skal sitte i kommunestyre. Personvalg har lange tradisjoner i kommunene.
Særlig lokalt kan konfliktene i en rekke prinsipielle politiske spørsmål i like stor grad gå gjennom de politiske partiene som mellom dem. En enda bredere adgang til personvalg gjennom gjeninnføring av strykningsadgangen vil dermed gi velgerne større muligheter for å stemme på kandidater som har samme oppfatning som de selv i aktuelle politiske stridsspørsmål, eller til å stryke kandidater som de er uenige med.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: