Posted by: ingjerdschou | April 11, 2010

Jernbaneverket à la Mesta og Telenor

NSB og Jernbaneverket
Av: Ingjerd Schou, stortingsrepresentant, tlf. 48 08 26 00

I Dagbladet 07. april 2010 fremstår det som om undertegnede ønsker en sammenslåing av NSB og Jernbaneverket. Dette er feil. Høyre og jeg har foreslått en omorganisering av jernbaneverket og å dele dette opp i to ulike selskaper. Ett selskap skal administrere utvikling og drift av jernbanens infrastruktur. Stortinget skal fremdeles vedta de langsiktige planene og overordnede retningslinjene, men ikke detaljstyre prioriteringene. Selskapet skal overta eiendomsretten til, og inntekter fra, kommersiell drift av stasjonsbygninger og stasjonsområdene. Dette vil føre til en mer helhetlig planlegging og utbygging av stasjonsområdene. I tillegg vil dette kunne tilføre selskapet store inntekter, på samme måte som Avinor sine store flyplasser gir inntekter som delfinansierer investeringer og vedlikehold.

Det andre aksjeselskapet skal utføre utbygging og vedlikehold av infrastruktur for bane. Regulariteten på jernbanen er direkte knyttet til kvaliteten på infrastrukturen. Vedlikehold av jernbanenettet bør være et statlig ansvar, men utførelsen av vedlikeholdet trenger ikke være det. Selskapet bør derfor konkurrere om kontrakter med andre aktører i bransjen, på samme måten som Mesta opererer i veisektoren.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: