Posted by: ingjerdschou | March 26, 2010

Påskelammet er truet – ROVDYRFORLIKET – tid for gjennomgang

I rapporter fremlagt for de lokale viltnemnder i Østfold er det tydelig å se at det er lite eller intet hjortevilt å jakte på i elgjakta. I tillegg er det hyppige oppslag av ”sett ulv” reportasjer i de lokale aviser. Erfaringene i årene som er gått siden rovdyrforliket ble inngått viser at det ikke er klart å skape den ro rundt rovviltproblematikken som var målet med dette. I flere kommuner som er innenfor forvaltningssonene for rovviltbestandene er det en følelse av å ha blitt overkjørt av storsamfunnet. Bygder må betale hele prisen for å ha levedyktige rovviltbestander. Manglende mulighet til å kunne ta ut rovdyr som oppfører seg truende eller gjør skade gir en følelse av maktesløshet som reduserer livskvaliteten hverdagen. Lokalsamfunn føler liten innflytelse på sine livsvilkår. Det meldes om flere observerte rovdyr, flere drepte eller hardt skadete hunder og andre husdyr som følge av rovdyrangrep. Opplevelsen av at situasjonen ikke tas på alvor forsterkes. Flere kommuner innenfor de områdene der rovviltartene forvaltes er distrikt som legger ned et betydelig arbeid for å gjøre det til attraktive boområder og snu flyttestrømmen. Rovdyr rundt husveggen virker truende i forhold til å trekke til seg nye innbyggere. Innflyttere er ofte ikke vant til å leve med rovdyr. Mye tyder på at det har vært en økning i bestandene for flere av rovviltartene siden rovviltforliket ble inngått.
Rovviltforliket ble inngått i 2003/2004. Hensikten med forliket var å ivareta Norges internasjonale forpliktelser om å ha levedyktige bestander av de store rovdyrene, samtidig som hensynet til menneskers levevilkår og mulighetene for fortsatt å ha aktive utmarksnæringer ble bevart. Et viktig element i St.meld. nr. 15 (2003-2004) og rovviltforliket på Stortinget var økt lokalt selvstyre i rovviltpolitikken og en differensiert forvaltning av de ulike rovviltartene basert på ulike soner.

En rapport fra Høgskolen i Hedmark om ulv i Norge pr. 1. februar 2010 viser at bestandsmålet for ulv i rovviltforliket etter alt å dømme er nådd.
Regjeringens holdning har alt for lenge vært ”vente og se”, og utrede videre. Det er nok å vise til ”Endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte) der Regjeringen sier følgende hva gjelder om hund bør innlemmes i nødvergeparagrafen: ”Departementet vil arbeide videre med spørsmålet om hund bør innlemmes i bestemmelsen. Det vil bl.a. være ønskelig å se nærmere på svenske erfaringer på området.” Dette til tross for at spørsmålet om nødvergeretten bør utvides til også å gjelde angrep på hund har vært utredet siden 2004. Med andre ord; vente og se!
Høyre har derfor fremmet forslag om å evaluere rovviltforliket. Vi må ha rett til å forsvare oss – og vår eiendom i hele Norge. Norge må bruke samme kriterier som Sverige for hva som regnes som en del av den nasjonale stammen.
Evalueringen må ta utgangspunkt i en aksept og anerkjennelse av at det å leve med rovvilt tett innpå seg, medfører en belastning ved at livskvaliteten reduseres og rettigheter går tapt, at rettigheter som går tapt, må erstattes fullt ut, at mennesker må få en rett til å forsvare seg selv og sin eiendom. Dette må inkludere hund. Stortinget må klargjøre at områdene som evt er reservater har erstatningsmessige konsekvenser både overfor alle brukerinteresser og allmennheten. Ingen steder skal rovvilt ha en så særskilt beskyttelse at mennesker ikke skal ha rett til å beskytte seg og sitt.
Dersom sonepolitikken skal fortsette, blir også konsekvensen at utenfor rovviltsonene må rovviltnemndene kunne fatte vedtak om uttak av rovvilt. Dette må gjelde uavhengig av om dyrene er stedegne eller ikke. Videre at i påvente av den varslede gjennomgangen av bestandsmålene må rovviltnemndene få full anledning, for alle rovviltartene, til å gi tillatelse til ta ut rovvilt såfremt dagens bestandsmål er ivaretatt. Til slutt – flere av rovviltartene er grenseoverskridende. Det er derfor utfordrende å forvalte dem kun innenfor Norges grenser. Det bør derfor utredes mulighetene til en felles forvaltning med tilstøtende regioner i våre naboland. Høyre vil sammen med evalueringen ha seg forelagt tiltak som følge av dette.
Ingjerd Schou
Høyre Stortinget / Medlem av Viltnemnda i Spydeberg

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: