Posted by: ingjerdschou | March 19, 2010

”Fantasifulle AP-påstander”

Arbeiderpartiets Irene Johansen forsøker å angripe Høyre og meg for manglende innsats i samferdselspolitikken. Hvor tar hun det fra? Det virker som et desperat forsøk på å omskrive fakta, noe hun ikke lykkes godt med. Å dra politikken ned på et slikt nivå er dessverre godt grunnlag for politikerforakt. Er krybben tom, bites hestene?

For å snakke historie, som FRP og AP så gjerne vil: Bondevik II jobbet målrettet for bedre regularitet. NSBs punktlighet økte fra 77 % til 90 % i perioden. I dag er det bare Albania som har dårligere jernbaneregularitet i Europa. Regjeringen Bondevik II økte bevilgningene til jernbanen fra 2001–2005, etter at tidligere regjeringer hadde latt investeringene synke gjennom flere år. Bondevik II prioriterte en større prosentandel av BNP til jernbaneformål enn det regjeringen Stoltenberg gjorde fra 2005–2008. I tillegg er det riktig at regjeringen Bondevik II påbegynte betydelige omstillinger. Jernbaneverket sier disse har medvirket til at de i dag arbeider mer effektivt, har bedre kontroll og kvalitet på sine utførte oppgaver. Høyre beklager at omstillingsprosessen ble omgjort midtveis, slik at norsk jernbanesektor ikke fikk mulighet til optimal organisering.

Det er ingen tvil om at jernbanesektoren er i krise. Tilliten til NSB og Jernbaneverket er tynnslitt. Samtidig ligger regjeringen allerede 2,3 milliarder etter sine løfter i Nasjonal Transportplan. Høyre uttalte i behandlingen av denne at vi var skuffet over at regjeringen ikke tok nok grep for å løse de mange utfordringer vi har på ulykkes- og overbelastede veier, og en upålitelig og forsømt jernbane.

Penger er ikke hele løsningen. Høyre har fremmet forslag om å modernisere Jernbaneverket og NSB. Regjeringen vil ikke. Høyre har fremmet forslag om å ta i bruk nye organiserings- og finansieringsordninger (prosjektorganisering, offentlig privat samarbeid og fond). Det ville gitt flere togstrekninger raskere, billigere og bedre. Regjeringen vil ikke.

Her er regnestykket Johansen tolker så fantasifullt: I vårt forslag til statsbudsjett prioriterte Høyre 1 mrd kroner til samferdsel. Mesteparten ble tilført fra andre sektorer, men noen deler av dette ble også prioritert fra administrasjon innenfor sektoren (bl.a. i Posten og hos Jernbaneverket). Pengene ble prioritert bl.a. til 600 millioner mer til midtdelere, 150 millioner mer til rassikringstiltak, 200 millioner mer til planlegging og 45 millioner mer til riksveier. I tillegg til dette har vi gjentatte ganger foreslått vedlikeholdsfondet på 50 milliarder, som ville gitt 500 millioner mer til vedlikehold på jernbanen – hvert år! Regjeringen vil ikke. Det er mulig å jobbe smartere og få mer igjen for pengene. Selv ansatte i Jernbaneverket og NSB hevder det!

Vi må ville Nasjonal Transportplan, og mer enn det! Vi må ta i bruk nye finansieringsmetoder og tørre å modernisere organisasjonene. Vinterens togkrise har demonstrert at det nå er være- eller ikke -være, for norsk jernbane. Høyre vil ha norsk jernbane på skinner igjen. Det skylder vi våre innbyggere. Derfor er jeg på Tinget.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: