Posted by: ingjerdschou | March 5, 2010

Strømpriser til besvær

Norge er fra naturens side godt utstyrt med energiressurser. Vi har vannkraft, kanskje Europas beste vindressurser og rikelig med bioenergi. Innen solenergi kan vi mye. Vi kan være Europas ledende leverandør av fornybar elektrisk kraft.

Denne vinteren har vi igjen fått demonstrert sårbarheten i vår vannkraftbaserte kraftforsyning. Lite nedbør, høyt forbruk når kulda har satt inn, redusert produksjon av kjernekraft og kullkraft i Sverige og Danmark, og problemer med kraftkabelen til Nederland har gjort at vi igjen fått en anstrengt kraftforsyning og dermed svært høye strømpriser. Dette rammer næringsliv og vanlige forbrukere.

Kortvarige pristopper får liten betydning for strømregningen til vanlige forbrukere. Men  lengre perioder med strømpriser godt over normalen merkes godt på  strømregningen. 

Det er ikke første gang strømprisene har skutt i været som følge av lite nedbør og sterk kulde. Det er heller ikke første gang at det kommer  med kreative forslag fra markeringskåte politikere som presenterer enkle løsninger som skal skaffe folk billig strøm. Felles for de fleste av disse er at de er lite gjennomtenkte og som regel vil gjøre vondt verre. Eksempler er prisreguleringer, prissubsidier, kutt i el-avgift og moms på elektrisk kraft, produksjonsreguleringer og kutt i overføringsforbindelsene til våre naboland. Her får man til fulle demonstrert at ”tomme tønner ramler mest”.

Flest forslag kommer fra personer i de rødgrønne regjeringspartiene. Det er grunn til å minne politikere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti på at de faktisk sitter i regjering og har ansvaret for energipolitikken her i landet. Så hvorfor nøye seg med utspill i media? Hvorfor ikke gjennomføre forslagene?

Høyre vil konsentrere seg om å løse de grunnleggende utfordringene i vår kraftforsyning, nemlig vår ensidige avhengighet av vannkraften. Det er her tre hovedspor vi må følge;

1. Bygge ut mer kraftproduksjon fra nye fornybare energikilder i Norge. Regjeringen viser dessverre handlingslammelse. Mangelfulle, og stadig endrede, rammebetingelser for kraftproduksjon fra nye fornybare energikilder som vindkraft, bioenergi og småskala vannkraft har ført til at utbyggingen har delvis stoppet opp og mange prosjekter har blitt lagt på vent. Når de vedtatte støtteordningene erstattes med et nytt omtrent før det første er vedtatt, gir det dårlig forutsigbarhet for utbyggerne. Vet ikke regjeringen hva den vil når det gjelder fornybar energi? 

2. Vi må bli flinkere til å spare strøm. Det betyr ikke at vi skal skru ned varmen og fryse i kalde hus, men at vi må ta i bruk mer energieffektive teknologiske løsninger som gir oss like høy komfort med lavere energiforbruk. Høyre har blant annet fremmet forslag om å skjerpe kravene til energieffektivitet i nye bygninger, samt å gjøre det mer lønnsomt å investere i strømsparing i egen bolig, for eksempel gjennom å kunne trekke utgifter til investeringer i energisparing av på skatten. Regjeringen stemte ned dette forslaget. Hadde Høyre fått gjennomslag for tiltak for mer energieffektivisering, kunne mye verdifull elektrisk kraft bli frigjort i dagens anstrengte kraftmarked.  

3. Vi må styrke kraftnettet. Det gjelder både kraftnettet innenlands slik at vi unngår store nasjonale prisforskjeller, og vi må styrke overføringsforbindelser til det øvrige Europa slik at vi kan importere kraft fra våre europeiske naboland som er basert på andre energikilder når vår egen vannkraftproduksjon er lav. Jo flere overføringsforbindelser, jo mindre sårbare blir vi av at enkeltkraftverk i Sverige og Danmark blir tatt ut av produksjon. Høyre har derfor flere ganger i Stortinget tatt opp behovet for å styrke kraftnettet. 

Dette er ikke forslag som gir like store oppslag som de som er kommet fra enkelte andre politikere. Forskjellen er at de faktisk vil gi effekt på kraftsituasjonen og dermed strømregningen, ikke bare oppslag.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: